Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Privacy voorwaarden


Privacyverklaring
Gegevensbescherming heeft voor ons bedrijf een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de website is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter online gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen. De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betrokkene, geschiedt steeds in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG), de EU-verordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) en andere toepasselijke wetten. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf u informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verwerken en de betrokkenen informeren over hun rechten. Onze onderneming heeft talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te
waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd.

1 Definities
De gegevensbeschermingsverklaring van ons bedrijf is gebaseerd op de DS-GVO. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, leggen wij de gebruikte termen vooraf uit:

1.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon” (artikel 4, lid 1, van de GDPR).

1.2 Betrokkene
Onder “betrokkene” wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

Privacyverklaring
Gegevensbescherming heeft voor ons bedrijf een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de website is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter online gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen. De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betrokkene, geschiedt steeds in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG), de EU-verordening inzake
gegevensbescherming (DS-GVO) en andere toepasselijke wetten. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf u informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verwerken en de betrokkenen informeren over hun rechten.

Onze onderneming heeft talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd.

1 Definities
De gegevensbeschermingsverklaring van ons bedrijf is gebaseerd op de DS-GVO. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, leggen wij de gebruikte termen vooraf uit:

1.1 Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon” (artikel 4, lid 1, van de GDPR).

1.2 Betrokkene
Onder “betrokkene” wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

1.3 Verwerking
Onder verwerking wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

1.4 Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

1.5 Profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

1.6 Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens waarbij de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat daaraan verdere informatie wordt toegevoegd. Deze aanvullende informatie wordt afzonderlijk bewaard, met inachtneming van technische en organisatorische maatregelen, zodat wordt gewaarborgd dat de persoonlijke gegevens worden veilig gesteld.

1.7 Controleur of voor de verwerking verantwoordelijke
De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.8 Processor
Verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam dat ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.

1.9 Ontvanger
Ontvanger”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

1.10 Derden
Onder derde wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

1.11 Toestemming
Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene zich akkoord verklaart met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2 Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking
Verantwoordelijke persoon in de zin van de DS-GVO is:
bott Nederland
De Scheper 402
5688 HP Oirschot
E-mail: info@bott.nl
www.bott.nl

3 Contactgegevens van onze externe functionaris voor gegevensbescherming
Frans van Diepeningen - Algemeen directeur
De Scheper 402
5688 HP Oirschot
E-mail: info@bott.nl
www.bott.nl
Telefoon: +31 (0) 499 551 473
E-mail: info@bott.nl
Internet: www.bott.nl
Elke betrokkene kan zich met al zijn vragen of suggesties in verband met gegevensbescherming rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming wenden.

4 Cookies
De websites van ons bedrijf maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een
internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.
Tal van websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan Bott Nederland B.V.. KG kan de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden voor de gebruiker. Cookies stellen ons, zoals reeds vermeld, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij of zij de website bezoekt opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt afgehandeld door de website en de cookie wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst via een cookie.
De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

5 Verzamelen van algemene gegevens en informatie
De webserver van Bott Nederland B.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie bij elke oproep van de website door een datasubject of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De gebruikte soorten en versies van browsers, het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website, de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, de datum en het tijdstip van toegang tot de website, een internetprotocoladres (IP-adres), de internetprovider van het toegangssysteem, het IP-adres van het toegangssysteem en het internetadres van het toegangssysteem worden geregistreerd toegang tot het systeem en andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie kan Bott Nederland B.V. geen conclusies trekt over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om de inhoud van onze website correct af te leveren, om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, om de operabiliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en om de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden gebruikt door Bott Nederland B.V. enerzijds, en anderzijds, met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat wij uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens kunnen waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle andere gegevens opgeslagen.

6 Contactmogelijkheid via de website
Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van onze onderneming informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, alsmede directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Dergelijke persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt.

7 Routinematige wissing en afscherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te verwezenlijken, dan wel indien de wetgever zulks bepaalt in wetten of verordeningen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. Indien het opslagdoel niet langer van toepassing is of indien een wettelijk voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8 Rechten van de betrokkene

8.1 Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8.2 Recht van toegang
Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van deze informatie, samen met de hier genoemde informatie:

• De doeleinden van de verwerking
• De categorieën van verwerkte persoonsgegevens
• De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties indien mogelijk, de beoogde duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur
• Het bestaan van het recht om de rectificatie of wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of de beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of het recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
• Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
• Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

8.3 Recht op correctie
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om onverwijld rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voorts heeft de betrokkene het recht om, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

8.4 Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)
Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet langer noodzakelijk is:

De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer
noodzakelijk zijn.
De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GVO was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GVO en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DS-GVO. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden
aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.
Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de door onze onderneming opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek om verwijdering wordt voldaan.

Indien de persoonsgegevens door onze onderneming openbaar zijn gemaakt, en onze onderneming als de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht is de persoonsgegevens te wissen overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de verordening gegevensbescherming, zal onze onderneming redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar de persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De functionaris voor gegevensbescherming zal in individuele gevallen het nodige doen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking
Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
• De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
• De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
• De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.
• De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wenst de beperking van de door onze onderneming opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de beperking van de verwerking regelen.
8.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft ook het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.
Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door ons aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

8.7 Recht van verzet
Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
Onze onderneming zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Indien onze onderneming persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij onze onderneming bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door onze onderneming voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de DS-GVO, tenzij die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

8.8 Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering.
Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem verregaand treft, tenzij het besluit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, toegestaan is bij EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en deze wetgeving in passende maatregelen voorziet ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van gerechtvaardigde belangen, of gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of indien het besluit wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal onze onderneming passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht op betrokkenheid van de betrokkene bij de voor de verwerking verantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.
Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

8.9 Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming
Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn of haar recht om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

9 Gegevensbescherming bij sollicitaties en de sollicitatieprocedure
De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten elektronisch aan ons bedrijf toezendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website.

Indien ons bedrijf met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien ons bedrijf geen arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist 6 maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke zich tegen het wissen verzetten. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

10 Bepalingen inzake gegevensbescherming: Traceergereedschap
Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van Google Analytics en Google Tag Manager.De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, ordenen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van webpagina’s. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de webpagina van waaruit een betrokkene op een webpagina is terechtgekomen (de zogeheten verwijzers), welke subpagina’s van de webpagina zijn geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame. De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van dit additief wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene verkort en geanonimiseerd door Google indien de toegang tot onze webpagina’s plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons onlinerapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website tonen, en om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website.Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie te plaatsen wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende Google Analytics-component toe aangezet om gegevens aan Google door te geven ten behoeve van online-analyse. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens de afrekening van provisies mogelijk te maken. Door middel van de cookie worden persoonlijke gegevens opgeslagen, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokken persoon. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op de informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics met behulp van de Google Tag Manager en met betrekking tot het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene onder de link een browser add-on downloaden en installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en installeer het. Deze browser add-on laat Google Analytics via JavaScript weten dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan webpagina’s aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het informaticasysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren.

Indien de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, bestaat de mogelijkheid om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren. U kunt zich ook afmelden voor de verzameling door op de volgende link te klikken: Klik hier om uitgesloten te worden van de verzameling via Google Tag Manager.

Nadere informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google zijn te vinden op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy en op: https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd op deze link: https://www.google.com/intl/de_de/analytics nader toegelicht.
Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Google Remarketing
De controller heeft Google Remarketing-diensten op deze website geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords die een bedrijf in staat stelt advertenties weer te geven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat gebruikersgerelateerde reclame te maken en de internetgebruiker bijgevolg op zijn interesses afgestemde advertenties te tonen. Het bedrijf dat de Google Remarketing-diensten aanbiedt is Google Inc., 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google Remarketing is het weergeven van op interesses afgestemde reclame. Google
Remarketing stelt ons in staat om via het advertentienetwerk van Google of op andere websites advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.
Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. De cookie stelt Google in staat bezoekers van onze website te herkennen wanneer zij vervolgens websites bezoeken die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen waarop de Google Remarketing-dienst is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om op interesses afgestemde reclame te tonen.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie, zoals de door de betrokkene bezochte webpagina’s, opgeslagen. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene vanuit een van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen. Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op:
https://policies.google.com/privacy.

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google+
De controller heeft de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel op deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto’s uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken. De exploitatiemaatschappij van Google+ is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Google+ button is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Google+ button toe aangezet een weergave van de desbetreffende Google+ button van Google te downloaden. In het kader van deze technische procedure krijgt Google informatie over welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene worden bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op: https://developers.google.com/+.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en door Google toegewezen aan de respectievelijke Google+ account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen activeert en zo een Google+1-aanbeveling indient, wijst Google deze informatie toe aan de persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een door de betrokkene op deze website gedane Google+1-aanbeveling wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de in dit account opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op webpagina’s of in verband met advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website in verband brengen met andere persoonlijke gegevens die door Google zijn opgeslagen. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren. Google ontvangt via de Google+-knop altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat zijn persoonsgegevens aan Google worden doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Google+-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op:
t. Meer informatie van Google over de Google+1-knop is te vinden op: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google AdWords
De controller heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentiedienst waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de resultaten van Google’s zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden definiëren die zullen worden gebruikt om een advertentie weer te geven in de resultaten van de zoekmachine van Google, alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoordrelevant zoekresultaat op te zoeken. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde trefwoorden verspreid op webpagina’s die relevant zijn voor het onderwerp.

De exploitatiemaatschappij van de Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,

Mountain View, CA 94043-1351, USA. Het doel van Google AdWords is reclame te maken voor onze website door op de websites van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine belangwekkende reclame weer te geven en door reclame van derden op onze website weer te geven. Indien een betrokkene onze website bezoekt via een advertentie van Google, wordt door Google een zogenaamde conversie-cookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. De conversie-cookie wordt gebruikt om na te gaan of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online-winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen, op voorwaarde dat de cookie nog niet is verlopen. De conversie-cookie stelt zowel ons als Google in staat om bij te houden of een betrokkene die via een AdWords-advertentie onze website heeft bezocht, een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.
De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of het falen van de desbetreffende AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google aan de hand waarvan de betrokkene kan worden
geïdentificeerd.

Door middel van de conversie-cookie wordt persoonlijke informatie, bijvoorbeeld de door de betrokkene bezochte webpagina’s, opgeslagen. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de VS. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google AdWords is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene vanuit een van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen. Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van YouTube
De controller heeft onderdelen van YouTube op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetportaal voor video’s waar uitgevers van video’s gratis videoclips kunnen plaatsen en waar andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Met YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Daarom kunnen via het internetportaal complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video’s worden bekeken. De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Bij elke oproep van een van de
afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende YouTube-component toe aangezet om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. In het kader van deze technische procedure krijgen YouTube en Google te zien welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene worden bezocht. Indien de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt opgeroepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en
toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op hetzelfde moment dat hij onze website oproept, bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.De door YouTube gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die kunnen worden geraadpleegd op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy, bevatten informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

Privacybeleid inzake het gebruik van Facebook Remarketing
Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Inc. (“Facebook”). Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook Ads”) aan te bieden aan bezoekers van deze website wanneer zij het sociale netwerk Facebook bezoeken. Daartoe is op deze website de remarketingtag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de Facebook-server doorgegeven dat u deze website hebt bezocht en Facebook en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, alsmede over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/about/privacy.

Privacybeleid betreffende het gebruik van Microsoft Bing Ads
Wij gebruiken het aanbod van Microsoft Bing Ads om met behulp van reclamemedia op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij het belang na om u reclame te tonen die u interesseert, onze website voor u aantrekkelijker te maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten te realiseren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw
gegevens is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Dit reclamemateriaal wordt door Microsoft geleverd via overeenkomstige servers. Daartoe gebruiken wij cookies waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals de weergave van de advertenties of de kliks door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Bing-advertentie, zal Bing Ads een cookie op uw PC opslaan. Deze cookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken) worden gewoonlijk als analysewaarden voor deze cookie opgeslagen.

Deze cookies stellen Microsoft in staat uw internetbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de site van een Bing Ads klant bezoekt en de op zijn of haar computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Bing Ads klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen daarom niet worden getraceerd op websites van Bing Ads klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in het kader van de bovengenoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Microsoft. Op basis van deze evaluaties kan worden nagegaan welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder doeltreffend zijn.

Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclametools; in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren. Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de Microsoft-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Microsoft door het gebruik van dit hulpmiddel verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van Bing Ads ontvangt Microsoft de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Microsoft-dienst, kan Microsoft het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Microsoft bent geregistreerd of niet hebt ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat. U kunt deelname aan dit opsporingsproces op verschillende manieren voorkomen:

door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; in het bijzonder zal het onderdrukken van cookies van derden ervoor zorgen dat u geen advertenties meer ontvangt van verkopers van derden door gepersonaliseerde advertenties van Bing Ads uit te schakelen door een opt-out cookie in te stellen op: https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen, welke instelling zal worden verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert Door af te zien van op interesses gebaseerde advertenties van verkopers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads”,

Link: https://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op:
https://www.networkadvertising.org. Voor meer informatie over privacy bij Bing Ads, zie hier:

https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/user-safety-and-privacy-policies, en over privacy bij Microsoft in het algemeen: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. Microsoft heeft zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wenst de beperking van de door onze onderneming opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de beperking van de verwerking regelen.

Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van LinkedIn
De controller heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt contact te leggen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde personen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor gegevensbeschermingskwesties buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke afzonderlijke oproep van onze website die is uitgerust met een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in), zorgt deze component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over LinkedIn plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. In het kader van deze technische procedure krijgt LinkedIn informatie over welke specifieke subpagina’s van onze website door de betrokkene worden bezocht. Indien de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn, telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop activeert, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat het deze persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht indien de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan LinkedIn wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar

LinkedIn-account voordat hij of zij onze website bezoekt.
LinkedIn biedt de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties en om advertentie-instellingen te beheren op t. LinkedIn gebruikt ook partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op
https://www.linkedin. com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn’s cookiebeleid is beschikbaar op

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Privacy-informatie voor het gebruik van Aumago Discover
Wij werken samen met Aumago GmbH, een aanbieder van webanalyse en doelgroepmarketing. Aumago maakt gebruik van zogenaamde cookies, een tekstbestand dat in de browser van de computer wordt opgeslagen en anonieme gebruiksgegevens verzamelt/bevat. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Er worden echter geen persoonsgegevens verzameld. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze anoniem opgeslagen door het laatste nummerblok te verwijderen en worden zij niet met de cookies samengevoegd. De cookies zijn ofwel Aumago-cookies of cookies van dienstverleners die door Aumago worden gebruikt, zoals krux digital Inc., Google Inc. etc. De gebruiker kan de cookies op elk moment rechtstreeks in de browser verwijderen. De gebruiker kan de cookies op elk moment rechtstreeks in zijn browser verwijderen. Aumago gebruikt deze gegevens om het gebruik van de website door bezoekers te evalueren en met het oog op op gebruik gebaseerde online reclame (OBA). Informatie over gegevensbescherming voor het gebruik van Hotjar. Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de
ervaringen van onze gebruikers (bv. hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat ze leuk en niet leuk vinden, enz. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen anoniem verzameld en opgeslagen), schermgrootte, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt niet door Hotjar of ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren of samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers. Voor meer informatie, zie Hotjar’s privacybeleid op:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

U kunt er bezwaar tegen maken dat Hotjar een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website opslaat, en dat Hotjar tracking cookies instelt op andere websites, door op dit te klikken:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Privacy informatie voor het gebruik van LivePerson
Deze website maakt gebruik van technologie die wordt geleverd door LivePerson voor de chat geïntegreerd op de website. LivePerson heeft robuuste beveiligingsmaatregelen genomen om aan meerdere beveiligingseisen te voldoen en deze te overtreffen, waaronder naleving van de GDPR. Voor meer informatie over LivePerson en de GDPR, bezoek deze GDPR resource pagina: https://www.liveperson.com/policies/gdpr-data-privacy.

Aanvragers van een privacybeleid (art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)). Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdens de sollicitatieprocedure bij Bott Nederland B.V. Overeenkomstig Art. 4 Nr. 1 DS-GVO omvatten uw persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft of kan hebben op uw persoon.

Persoonlijke informatie en persoonsgegevens
Tijdens uw tewerkstelling verzamelen en verwerken wij informatie (zowel op papier als in digitale vorm). Deze gegevens kunnen omvatten:
• Naam
• Adres
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Godsdienstige gezindheid
• Burgerlijke staat
• Gegevens betreffende het loon
• Collectieve arbeidsovereenkomst classificatie
• Kwalificatiegegevens
 

Beoordelingen
Zo nodig kunnen ook informatie over de status van ernstig gehandicapte en andere gezondheidsgegevens worden opgenomen. Doeleinden van verzameling en verwerking Bott Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de aanwerving van werknemers en voor daarmee verband houdende zakelijke doeleinden.

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg geschieden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afwikkeling van de arbeidsverhouding met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Uw rechten inzake gegevensbescherming
U heeft de volgende rechten ten aanzien van ons met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

Recht op informatie,
Recht op correctie of verwijdering,
recht op beperking van de verwerking,
recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u vragen hebt over uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de
personeelsdienst of de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf.
Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor tewerkstellingsdoeleinden is artikel 26 BDSG, artikel 6, lid 1, onder b) DS-GVO (uitvoering van het contract) en artikel 6, lid 1, onder f) DS-GVO (gerechtvaardigd belang van de onderneming). Een rechtmatig belang kan bijvoorbeeld voortvloeien uit interne organisatorische en administratieve doeleinden. Verwerking van uw gegevens is hier alleen toegestaan indien de bescherming van uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet prevaleert. Wij kunnen ook de toestemming van de aanvrager verkrijgen voor de verwerking of overdracht van uw gegevens. In deze gevallen is uw toestemming vrijwillig en kan deze, tenzij anders overeengekomen, te allen tijde door u voor de toekomst worden herroepen.Verantwoordelijke instantie voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De bevoegde en verantwoordelijke instantie voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is Bott Nederland B.V. Duur van de opslag Indien door de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten uiterlijk 6 maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch gewist, mits geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voorde verwerking zich tegen het wissen verzetten. Andere legitieme belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens
Als u zich zorgen maakt of een vraag hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met uw personeelsafdeling, de externe functionaris voor gegevensbescherming of de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Externe functionaris voor gegevensbescherming:
Bott Nederland B.V.
Frans van Diepeningen - Algemeen directeur
De Scheper 402
5688 HP Oirschot

11 Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
De Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Bott Nederland B.V.
De Scheper 402
5688 HP Oirschot
info@bott.nl

12 Wijzigingen in de regelgeving inzake gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor onze veiligheids- en gegevensbeschermingsvoorschriften te wijzigen indien dit als gevolg van technische ontwikkelingen noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij ook onze informatie over gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Raadpleeg ons privacybeleid.Onder verwerking wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.


Aan het laden
Aan het laden